Програми сертифікації

Управлінський облік

Тема 1. ВВЕДЕННЯ У УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

1.1. Роль управлінського обліку в системі управління компанією
1.2. Класифікація витрат в управлінському обліку
1.3. Методи вивчення поведінки витрат

Тема 2. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ (CVP‐АНАЛІЗ)

2.1. Мета і методи аналізу беззбитковості (CVP‐аналізу)
2.2. Аналіз чутливості прибутку до змін витрат, ціни та обсягу продажів

Тема 3. СИСТЕМА ПОЗАМОВНОГО КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ

3.1. Загальний підхід до позамовного калькулювання витрат
3.2. Розподіл накладних (непрямих) витрат на замовлення
3.3. Розподіл накладних витрат допоміжних підрозділів
3.4. Перерозподілені і недорозподілені накладні витрати

Тема 4. СИСТЕМА ПОПРОЦЕСНОГО КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ

4.1. Основи попроцесного (попередільного) калькулювання
4.2. Попроцесне калькулювання в системі з незавершеним виробництвом і без нього
4.3. Метод середньозваженої вартості (AVECO) і метод FIFO при попроцесному калькулюванні витрат

Тема 5. НОРМАТИВНІ І ПОНАДНОРМАТИВНІ ВТРАТИ

5.1. Методи обліку нормативних та понаднормативних втрат
5.2. Облік втрат від простоїв
5.3. Облік браку при наявності незавершеного виробництва

Тема 6. МЕТОД ПОВНОГО ПОГЛИНАННЯ ВИТРАТ І МАРЖИНАЛЬНИЙ МЕТОД ОБЛІКУ ВИТРАТ

6.1. Методи калькулювання собівартості продукції, їх переваги та недоліки
6.2. Складання звітності з використанням методу повного поглинання витрат і маржинального методу обліку витрат

Тема 7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНО‐МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ

7.1. Інструменти управління товарно‐матеріальними запасами
7.2. Модель економічно обґрунтованого розміру замовлення (EOQ)
7.3. Система «Точно в термін»

Тема 8. БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

8.1. Сутність бюджетування та види бюджетів 304
8.2. Технологія складання основного бюджету компанії
8.3. Облік по центрам відповідальності

Тема 9. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЦІНОУТВОРЕННЯ

9.1. Попит й інші основні чинники установлення ціни
9.2. Методи ціноутворення «витрати плюс»
9.3. Цільове ціноутворення і цільові витрати
9.4. Прийняття рішення про спеціальне замовлення

Тема 10. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО ДОВГОСТРОКОВИМ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯМ

10.1. Основи фінансової математики та концепція вартості грошей у часі
10.2. Класифікація проектів
10.3. Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки
10.4. Вибір оптимального капітального бюджету
10.5. Ризик і невизначеність при прийнятті інвестиційних рішень
Фінансовий облік

ТЕМА 1: Поняття і основні принципи бухгалтерського обліку

 1. Система фінансової інформації
 2. Мета і користувачі фінансової звітності
 3. Базові припущення фінансового обліку
 4. Основні облікові принципи та система накопичення даних
 5. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
 6. Поняття та особливості бухгалтерської проводки
 7. Обліковий цикл

ТЕМА 2. Структура та характеристика фінансової звітності

 1. Якісні характеристики і допущення фінансової звітності
 2. Характеристика фінансових звітів
 3. Звіт про фінансовий стан
 4. Звіт про комплексні прибутки і збитки
 5. Звіт про зміни у власному капіталі
 6. Звіт про рух грошових коштів
 7. Облікова політика

ТЕМА 3. Облік грошових коштів та касових операцій

 1. Розрахунок ліміту каси
 2. Надходження і видача готівки, касова книга
 3. Готівка під звіт
 4. Інвентаризація каси, касові звіти

ТЕМА 4. Облік дебіторської заборгованості

 1. Поняття та види дебіторської заборгованості
 2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості
 3. Чиста реалізаційна вартість резерву сумнівних боргів
 4. Методи розрахунку резерву сумнівних боргів і коефіцієнт сумнівності
 5. Типи господарських операцій з обліку резерву сумнівних боргів

ТЕМА 5. Облік запасів

 1. Поняття і види запасів
 2. Класифікація запасів та особливості обліку запасів
 3. Визнання та первісна оцінка запасів
 4. Способи придбання запасів
 5. Транспортно-заготівельні витрати
 6. Оцінка вибуття запасів
 7. Оцінка запасів на дату балансу
 8. Нестачі і втрати

ТЕМА 6. Облік основних засобів

 1. Поняття основних засобів
 2. Визнання та оцінка основних засобів
 3. Класифікація груп основних засобів
 4. Поняття та порядок формування первісної вартості основних засобів залежно від способу їх надходження
 5. Капіталізація фінансових витрат
 6. Поліпшення об'єктів ОЗ: модернізація, модифікація, добудова, дообладнання
 7. Ремонт ОЗ
 8. Переоцінка ОЗ: дооцінка, уцінка
 9. Методи амортизації основних засобів
 10. Вибуття основних засобів
 11. Зменшення корисності активів
 12. Відновлення корисності активів
 13. Фінансові витрати

ТЕМА 7. Облік нематеріальних активів

 1. Поняття, основні категорії та приклади нематеріальних активів
 2. Класифікація нематеріальних активів
 3. Визнання та оцінка НМА
 4. Формування первісної вартості НМА
 5. Поліпшення і підтримка НМА
 6. Переоцінка НМА
 7. Амортизація НМА
 8. Зменшення / відновлення корисності НМА
 9. Вибуття НМА
 10. Розвідка корисних копалин (П(с)БО 33) основні терміни

ТЕМА 8. Облік зобов'язань

 1. Облік поточних зобов'язань: визнання та оцінка, види
 2. Облік довгострокових зобов'язань: визнання та оцінка, види
 3. Облік забезпечень

ТЕМА 9 Облік оренди

 1. Загальні положення
 2. Операційна оренда: облік у орендодавця, облік у орендаря
 3. Операційна оренда: ремонт і поліпшення
 4. Фінансова оренда
 5. Продаж активу з укладанням угоди про його одержання продавцем в оренду (зворотна оренда)

ТЕМА 10. Облік взаєморозрахунків з працівниками

 1. Загальні положення
 2. Поточні виплати працівникам
 3. Виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності
 4. Виплати інструментами власного капіталу
 5. Інші довгострокові виплати працівникам, приклади

ТЕМА 11. Облік капіталу

 1. Поняття, структура і формування капіталу
 2. Облік формування статутного капіталу та його змін
 3. Облік додаткового, резервного, вилученого капіталу
 4. Облік нерозподіленого прибутку

ТЕМА 12. Облік доходів

 1. Поняття і основні моменти визнання доходу
 2. Визнання доходу в момент поставки
 3. Визнання доходів за довгостроковими контрактами

ТЕМА 13. Облік витрат

 1. Визнання витрат
 2. Склад і класифікація витрат
 3. 8 клас рахунків «Витрати за елементами»
 4. 9 клас рахунків «Витрати діяльності»

ТЕМА 14. Облік податку на прибуток

 1. Класифікація податків і податкові різниці
 2. Звірка податку на прибуток
Фінансовий менеджмент

Тема 1. ВВЕДЕННЯ У ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1.1. Призначення фінансового менеджменту
1.2. Цілі корпорації, проблеми довірених осіб
1.3. Місце і роль фінансового менеджера в компанії
1.4. Форми організації бізнесу та їх особливості
1.5. Зовнішнє середовище бізнесу
1.6. Види, призначення та особливості фінансових ринків та фінансових посередників

Тема 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

2.1. Види і обмеження фінансового аналізу
2.2. Склад, призначення та структура фінансової звітності компанії
2.3. Аналіз фінансових коефіцієнтів
2.4. Аналіз на основі моделі Du Pont
2.5. Аналіз тенденцій, аналіз масштабу та аналіз темпів зростання

Тема 3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

3.1. Стратегічні, оперативні і фінансові плани
3.2. Прогнозування фінансової звітності


Тема 4. УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ

4.1. Введення в короткострокове фінансове планування і фінансування
4.2. Стратегія і тактика управління оборотним капіталом
4.3. Джерела короткострокового фінансування
4.4. Управління грошовими коштами і ліквідними цінними паперами
4.5. Управління дебіторською заборгованістю і кредитна політика
4.6. Інструменти управління товарно‐матеріальними запасами і модель економічно обґрунтованого розміру замовлення (EOQ)

Тема 5. ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

5.1. Облігації. Типи та характеристика. Оцінка облігацій. Ризики за облігаціями
5.2. Звичайні акції. Типи і характеристика. Оцінка. Гіпотези ефективності ринку
5.3. Гібридні цінні папери
5.4. Середньозважена вартість капіталу (WACC)

Тема 6. РИЗИК І ПРИБУТКОВІСТЬ

6.1. Автономний ризик
6.2. Вимірювання автономного ризику (варіація, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації), графік нормального розподілу
6.3. Портфельний ризик. Диверсифікований і ринковий ризик
6.4. Вимірювання портфельного ризику (коваріація, коефіцієнт кореляції, стандартне відхилення)
6.5. Ефективні портфелі цінних паперів
6.6. Модель ціноутворення капітальних активів
6.7. Графіки лінії ринку цінних паперів і лінії ринку капіталу

Тема 7. ОЦІНКА КОРПОРАЦІЇ

7.1. Модель оцінки корпорації
7.2. Ціннісно - орієнтований менеджмент


Тема 8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ КАПІТАЛОВЛОЖЕННЯМ

8.1. Основи фінансової математики та концепція вартості грошей у часі
8.2. Класифікація проектів
8.3. Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки
8.4. Вибір оптимального капітального бюджету
8.5. Релевантні грошові потоки
8.6. Ризик і невизначеність при прийнятті інвестиційних рішень
8.7. Керуючі (реальні) опціони


Тема 9. СТРУКТУРА КАПІТАЛУ

9.1. Аналіз беззбитковості, операційний «важіль» і діловий ризик
9.2. Аналіз беззбитковості в рамках коефіцієнтів EBIT‐EPS, фінансовий «важіль» і фінансовий ризик
9.3. Сукупний «важіль» і сукупний ризик
9.4. Підхід до структури капіталу на основі чистого операційного прибутку
9.5. Сутність традиційного підходу до структури капіталу
9.6. Модель Модельяні‐Міллера

Тема 10. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

10.1. Теорія і практика дивідендної політики
10.2. Виплата дивідендів акціями і дроблення акцій
10.3. викуп акцій

Тема 11. ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ

11.1. Ф'ючерси і форвардні контракти
11.2. Свопи
11.3. Опціони
11.4. Хеджування валютного ризику з використанням форвардних і ф'ючерсних контрактів
11.5. Паритет купівельної спроможності і паритет процентних ставок
11.6. Ризик‐менеджмент
Податки в Україні

ТЕМА 1: Основи податкової системи України

1.1. Основи податкової системи України
1.2. Адміністрування податків, зборів


ТЕМА 2: Податок на прибуток підприємств

2.1. Порядок визначення доходів та видатків
2.2. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів
2.3. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
2.4. Різниці, що виникають при здійсненні операцій
2.5. Безнадійна та сумнівна заборгованість


ТЕМА 3: Податок на доходи фізичних осіб

3.1. Платники податку, їх обов'язки
3.2. Загальний оподатковуваний дохід
3.3. Ставки податку
3.4. Порядок сплати податку в бюджет
3.5. Податкова соціальна пільга
3.6. Особливості оподаткування окремих видів доходів
3.7. Звітність з податку на доходи фізичних осіб


ТЕМА 4: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

4.1. Загальні положення
4.2. Платники ЄСВ
4.3. Порядок нарахування, обчислення і сплати ЄСВ
4.4. База ЄСВ
4.5. Звітність з єдиного соціального внеску


ТЕМА 5: ПДВ

5.1. Платники ПДВ
5.2. Об'єкт та база оподаткування
5.3. Ставки і пільги по податку на додану вартість
5.4. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає оплаті
5.5. Порядок бюджетного відшкодування
5.6. Звітність по ПДВ. Звітні періоди
5.7. Особливості оподаткування імпортних операцій


ТЕМА 6: Акцизний податок

6.1. Платники акцизного податку
6.2. Об'єкт та база оподаткування
6.3. Підакцизні товари та ставки податку
6.4. Порядок нарахування та сплати податку
6.5. Особливості нарахування і сплати податку за експортно‐імпортними операціями
6.6. Особливості оподаткування алкогольних напоїв і тютюнових виробів
6.7. Порядок складання звітності з акцизного податку


ТЕМА 7: Мито

7.1. Платники та об'єкт оподаткування митом
7.2. Методи визначення митної вартості товару
7.3. Види митних режимів

ТЕМА 8: Єдиний податок

Господарське право

1 Загальна характеристика правової системи України

1.1. Поняття права правової системи та її структура
1.2. Система права та її елементи
1.3. Джерела (форми) права та загальні принципи їх застосування
1.4. Система нормативно-правових актів (законодавства) України


2 Загальна характеристика підприємницького права

2.1. Предмет і система підприємницького права. Поняття і принципи підприємництва
2.2. Загальна характеристика законодавства, що регулює підприємництво
2.3. Система публічно-правового регулювання підприємництва


3 Основи правового статусу суб'єктів господарської діяльності

3.1. Поняття і види суб'єктів підприємництва
3.2. Фізичні особи – суб'єкти підприємництва
3.3. Юридичні особи
3.4. Загальна характеристика окремих організаційно-правових форм юридичних осіб


4 Загальна характеристика акціонерного товариства

4.1. Поняття і види акціонерних товариств
4.2. Порядок створення акціонерного товариства
4.3. Статутний капітал акціонерних товариств
4.4. Акціонерний капітал: види акцій та форми їх випуску

5 Право власності та інші майнові права

5.1. Загальні положення про право власності та інші речові права
5.2. Склад і джерела формування майна юридичної особи
5.3. Майно кооперативів
5.4. Майно господарських товариств
5.5. Майно господарських об'єднань
5.6. Майно об'єднань громадян


6 Загальні положення зобов'язального права

6.1. Загальні положення про зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язання
6.2. Виконання зобов'язання
6.3. Способи забезпечення виконання договірних зобов'язань
6.4. Припинення зобов'язання


7 Основи договірного права

7.1. Поняття і види договорів
7.2. Зміст договору
7.3. Укладення, зміна і розірвання договору
7.4. Загальна характеристика окремих видів договорів


8 Загальна характеристика трудового права

8.1. Трудове законодавство України і його загальна характеристика
8.2. Поняття та зміст трудового договору
8.3. Порядок укладення трудового договору. Види трудових договорів
8.4. Порядок розгляду трудових спорів


9 Захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

9.1. Судоустрій в Україні
9.2. Процедури вирішення господарських спорів, які застосовуються різними органами
9.3. Виконання рішень господарського суду


10 Правове регулювання відновлення платоспроможності

10.1. Поняття неплатоспроможності і банкрутства
10.2. Сторони та інші учасники процесу у справах про банкрутство
10.3. Стадії провадження у справах про банкрутство
10.4. Позасудові та судові процедури, які застосовуються до боржника


11 Державні органи нагляду і контролю в сфері господарської діяльності

11.1. Правові основи державного нагляду та контролю підприємницької діяльності.
11.2. Перевірки фіскальних органів
11.3. Перевірки контрольних органів
11.4. Перевірки правоохоронних органів


12 Основи права інтелектуальної власності

12.1. Загальні положення права інтелектуальної власності
12.2. Авторське право
12.3. Суміжні права
12.4. Види порушень авторського права і суміжних прав
12.5. Промислова власність
12.6. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг
12.7. Ліцензія та інші форми розпорядження правами інтелектуальної власності


13 Правове регулювання бухгалтерського обліку і аудиту

13.1. Правове регулювання бухгалтерського обліку
13.2. Поняття аудиту. Створення, діяльність та ліквідація аудиторських організацій
13.3. Порядок проведення аудиту. Аудиторський висновок


14 Відповідальність у сфері господарської діяльності

14.1. Поняття юридичної відповідальності
14.2. Захист цивільних прав. Поняття, форми і види цивільно-правової відповідальності
14.3. Поняття, форми та види господарсько-правової відповідальності
14.4. Публічно-правова відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності
14.5. Матеріальна відповідальність працівників підприємства

«BasicLevel» - це український проект об'єктивної оцінки якості освіти . Мета проекту - безкоштовно надати молодим фахівцям, роботодавцям і громадянському суспільству інструменти об'єктивної оцінки компетентності в фінансово - економічній сфері.

Контакти

Українська Асоціація Сертифікованих Бухгалтерів і Аудиторів (УАСБА)

E-mail: cert@uacaa.org

www.uacaa.org

© 2016 УАСБА. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.